Пользовательское соглашение - PostEat

пошук

Угода користувача

Ця угода користувача (далі також – «Угода») укладається з видавничою платформою PostEat.ua (далі також – «Сайт»), належним чином зареєстрованою відповідно до чинного законодавства України. Відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України, Угода користувача є публічною офертою, а саме пропозицією укласти договір про надання Сайтом послуг доступу до інформації, розміщеної на Сайті, на адресу необмеженого кола осіб (далі також – «Користувачі» або «Користувач») (далі іменовані всі разом як — «Сторони» і кожен окремо як — «Сторона»).

Терміни та визначення 

У цій Угоді, а також відносинах Сторін, що випливають або пов’язані з нею, застосовуються наступні терміни та визначення.

Сайт або Адміністрація сайту – інтернет-сайт, розміщений під доменним ім’ям posteat.ua, що надає Користувачеві послуги доступу до Контенту, розміщеного на Сайті;

Платформа – програмно-апаратні засоби, інтегровані з Сайтом;
Користувач — дієздатна фізична особа, що приєдналася до цієї Угоди з власним інтересом або виступає від імені та в інтересах юридичної особи, яку він представляє;

Контент — формовані Сайтом вся чи будь-яка інформація, а також будь-які статті, тексти, відео, фото та зображення, відомості, вся чи якась інформація, розміщена на Сайті, а також будь-які інші окремі, текстові, відео чи фото , аудіовізуальні твори, винятковими чи невиключними майновими правами на які має Сайт, доступ до яких надається Користувачам;Контент — формовані Сайтом вся чи будь-яка інформація, а також будь-які статті, тексти, відео, фото та зображення, відомості, вся чи якась інформація, розміщена на Сайті, а також будь-які інші окремі, текстові, відео чи фото , аудіовізуальні твори, винятковими чи невиключними майновими правами на які має Сайт, доступ до яких надається Користувачам;

Сервіс – комплекс послуг, що надаються Користувачеві з використанням Платформи;

Інтерактивні ресурси Сайту — ресурси Сайту, призначені для розміщення рецептів, страв, фотографій, фотографій страв або рецептів, обміну думками, коментарями, відгуками та будь-якої іншої комунікації між Користувачами на тематику, задану в темі сайту;

Реклама — реклама, що розміщується на Сайті у вигляді представлення брендів, послуг або продукту, адресована масовому клієнту та доведена до відома клієнта за допомогою банерів, текстових блоків, відеореклами та будь-яких інших рекламних можливостей Сайту;

Захід — захід, що організується Сайтом або його партнерами (вечірки, лекції, концерти, екскурсії тощо), квитки на який або права, на відвідування якого поширюються через Сайт; 

Угода користувача — це Угода з усіма доповненнями та змінами;

Акцепт Угоди користувача — проходження процедури реєстрації (присвоєння логіну та пароля), за допомогою якої Користувач підтверджує згоду з умовами Угоди. Після здійснення Акцепту Угоди Користувач вважається таким, що прийняв беззастережно і в цілому умови цієї Угоди.

 

1. Общие положения

 • 1.1. Администрация Сайта определяет правила поведения на нем и оставляет за собой право требовать их выполнения от посетителей.
 • 1.2. Незнание правил не освобождает от необходимости их выполнения. Регистрация на Сайте автоматически означает согласие Пользователя с этими правилами и с необходимостью их соблюдения.
 • 1.3. Все права на любые материалы, опубликованные на Сайте, защищены в соответствие с действующим законодательством Украины и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
 • 1.4. Материалы, отмеченные знаком «Реклама» публикуются на правах рекламы.
 • 1.5. Администрация Сайта не несёт ответственности за содержание рекламных материалов и информационных статей, отзывов и фото пользователей, которые размещены на страницах Сайта, а также за последствия их публикации и использования. Мнение авторов статей, комментариев, отзывов, фото, размещённых на страницах Сайта, могут не совпадать с мнениями и позицией Администрации Сайта.
 • 1.6. Администрация Сайта не несет какой-либо ответственности за убытки, понесенные в результате использования или неиспользования его информации и сервисов.

2. Условия пользования Сервисом

 • 2.1. Использование функциональных возможностей Сервиса, кроме прочтения Контента, допускается только после прохождения Пользователем регистрации и авторизации на Сайте в соответствии с установленной Сайтом процедурой.
 • 2.2. Использование Пользователем Сервиса любым способом и в любой форме в пределах его объявленных функциональных возможностей, включая (1) просмотр размещенных на Сайте материалов; (2) регистрация и/или авторизация на Сайте, (3) размещение или отображение на Сайте любых материалов, включая но не ограничиваясь такими как: тексты, статьи, гипертекстовые ссылки, изображения, аудио и видео — файлы, сведения и/или иная информация, создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями статей 641, 642 Гражданского кодекса Украины.
 • 2.3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сервиса Пользователь подтверждает, что он:
  • i. Ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала использования Сервиса;
  • ii. Принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений со стороны Пользователя и обязуется их соблюдать или прекратить использование Сервиса. Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения или не имеет права на заключение договора на их основе, ему следует незамедлительно прекратить любое использование Сервиса;
  • iii. Соглашение (в том числе любая из его частей) может быть изменено Сайтом без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Сайте либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения.
 • 2.4. Любой Пользователь вправе бесплатно зарегистрироваться на Сайте. Регистрация на Сайте не является обязательной процедурой. Незарегистрированные Пользователи имеют доступ только к прочтению материалов Сайта. При регистрации Пользователь самостоятельно вводит свое имя (логин) и выбранный им пароль, который хранится в системе в зашифрованном виде.
 • 2.5. Регистрация на Сайте осуществляется посредством авторизированного доступа через сеть Интернет. Пользователь несет полную ответственность за безопасность выбранных имени пользователя (логина) и пароля, в том числе за отсутствие к ним доступа у третьих лиц.
 • 2.6. Выбранные Пользователем логин и пароль, являются необходимой и достаточной информацией для доступа Пользователя к функциональным возможностям Сайта. Пользователь не имеет права передавать свои логин и пароль третьим лицам, несет полную ответственность за их сохранность, самостоятельно выбирая способ их хранения.
 • 2.7. Технические, организационные и коммерческие условия использования Сервиса, в том числе его функциональных возможностей доводятся до сведения Пользователей путем отдельного размещения на Сайте или путем нотификации Пользователей.
 • 2.8. Любые действия, совершенные с использованием логина и пароля, считаются совершенными соответствующим Пользователем, если самим Пользователем не будет доказано иное.
 • 2.9. Пользователь разрешает администрации Сайта использовать его адрес электронной почты, который он указывает при регистрации, для осуществления рассылок, уведомлений, личной переписки с Пользователем.
 • 2.10. В случае обнаружения неавторизованных случаев доступа под логином и паролем Пользователя к службам Сайта и (или) иного нарушения приватного пространства Пользователя, ему необходимо незамедлительно об этом уведомить администрацию Сайта.
 • 2.11. Зарегистрированные Пользователи имеют равные права доступа к материалам Сайта, опубликованию и редактированию своих материалов, различные права на публикацию комментариев от имени собственников мест и заведений.
 • 2.12. Права Пользователей могут быть сокращены (вплоть до лишения регистрации на Сайте) решением администрации Сайта или модераторов в случаях нарушения правил Сайта.
 • 2.13. Администрация Сайта создает базу персональных данных зарегистрированных Пользователей общего характера (фамилия, имя, номер телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер в социальной сети Facebook, Goggle+ и других) согласно Закону Украины «О защите персональных данных». Регистрируясь на Сайте, каждый Пользователь тем самым дает свое полное и безусловное согласие на сбор и обработку его персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных» от 1 июня 2010 года № 2297-VI с целью, указанной в настоящих Правилах.
 • 2.14. Пользователи обязуются использовать Контент путем его просмотра посредством Сайта или программных приложений для устройств, имеющих доступ в глобальную сеть интернет. Иное использование Контента будет являться нарушением Пользователем исключительных прав Сайта\правообладателя. При этом Пользователь соглашается с тем, что Сайт не несет ответственность за противоправные действия Пользователя.
 • 2.15. Пользователь не имеет права:
  • i. использовать Контент любым иным способом, в том числе продавать и перепродавать, публично его демонстрировать, перерабатывать, переводить, вносить в Контент любые изменения, а также делать его доступным для любого лица в любое время по его выбору (в том числе посредством сети Интернет), а также для каких-либо коммерческих целей, без предварительного письменного разрешения Сайта, за исключением разрешенного Соглашением;
  • ii. использовать Контент способом, который может помешать нормальному функционированию Сайта;
  • iii. регистрироваться на Сайте как другое лицо; вводить в заблуждение других Пользователей относительно своей личности, используя регистрационные данные другого человека; умышленно искажать представление о самом себе, своем возрасте или своих отношениях с другими лицами или с другими организациями; передавать регистрационные данные другим лицам;
  • iv. пытаться любым способом, в том числе путем подбора пароля, взлома либо других действий получать доступ к чужим логинам и паролям;
  • v. использовать автоматизированные программы взаимодействия с Сайтом и его сервисами, размещать любые файлы, которые содержат или могут содержать вирусы и другие вредоносные программы;
  • vi. передавать свои регистрационные данные другим лицам;
  • vii. пользоваться своим логином и паролем для доступа в систему одновременно более, чем на трех электронных устройствах, используемых Пользователем для просмотра Контента (например, компьютер, планшет и смартфон);
  • viii. регистрировать имя пользователя, содержащего ненормативную лексику, транслит на ненормативную лексику, слова «администратор», «модератор», posteat\постит или производных от этих слов, а также любых других несобственных имён, создающих у других Пользователей ассоциативное восприятие такого имени в качестве представителя администрации Сайта;
  • ix. регистрировать несколько учетных записей пользователя запрещена. Множественные учетные записи пользователей, зарегистрированных одним и тем же человеком, будут заблокированы Администрацией Сайта. Вход заблокированного Пользователя под другой учётной записью приводит к блокированию второй учётной записи и продлению блокировки первой.

3. Интерактивные ресурсы Сайта

 • 3.1. Интерактивные ресурсы Сайта предназначены для обмена мнениями по тематике, заданной в теме ресурса.
 • 3.2. Участники интерактивных ресурсов сайта могут создавать собственные текстовые сообщения, а также комментировать и вести обмен мнениями по тематике сообщения опубликованного другими пользователями.
 • 3.3. Модератор имеет право переносить сообщения в другой раздел, если, по его мнению, они относятся к другой тематике.
 • 3.4. Не запрещаются, но и не приветствуются сообщения, которые не касаются обсуждаемой тематики.
 • 3.5. Если у пользователя имеются сомнения в отношении законности и правдивости размещаемой информации, администрация Сайта в этом случае рекомендует пользователю воздержаться от размещения на Сайте подобной информации.

4. Интеллектуальная собственность

 • 4.1. Согласно действующему законодательству Украины об авторском праве и смежных правах все размещенные и используемые на Сайте результаты интеллектуальной деятельности, включая Контент, а также сам Сайт являются интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и охраняются в соответствии с законом.
 • 4.2. Без предварительного письменного разрешения со стороны Сайта результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся частью в Контента Сайта, ни полностью, ни по частям, не могут быть скопированы, переработаны, распространены, опубликованы, скачаны, переданы, проданы или каким-либо иным способом использованы.
 • 4.3. Пользователям предоставляется неисключительное, не подлежащее передаче, ограниченное право на доступ, использование и демонстрацию материалов Сайта. Материалы, представленные на Сайте, предназначаются исключительно для личного некоммерческого использования и не могут быть использованы в каких-либо иных целях.
 • 4.4. Пользователь, размещая комментарии, отзывы или какую-либо информацию, или материалы подтверждает, свою информированность о том, что загрузка, хранение, публикация и какое-либо иное использование интеллектуальной собственности других Пользователей и третьих лиц являются действиями, противоречащими действующему законодательству в сфере защиты авторского права и смежных прав. Пользователь обязуется не публиковать или иным образом не доводить до всеобщего сведения, посредством использования Сайта, какой-либо Контент, принадлежащий третьим лицам, всех и каких-либо результатов интеллектуальной деятельности при отсутствии явным образом выраженного согласия правообладателя на такие действия.

5. Модеpирование

 • 5.1. Интерактивные ресурсы (комментарии, отзывы, рецепты, блюда, фото, форумы т.д.) являются постмодерируемыми. Данные, размещенные пользователями, могут быть отредактированы автором в течение 48 часов после их публикации. В случае, если на то или иное сообщение поступили жалобы от пользователей, модератор читает сообщения после их размещения на ресурсе.
 • 5.2. Если модератор, прочитав сообщение, считает, что оно нарушает правила Сайта, он имеет право удалить его.
 • 5.3. Каждый Пользователь может пожаловаться на комментарий, фото или другую информацию.
 • 5.4. Если Пользователь не согласен с решением модератора, он может написать в службу технической поддержки, указанной в контактах Сайта.
 • 5.5. Администрация Сайта сохраняет за собой право проводить модерацию всех материалов, размещенных Пользователем на Сайте, вправе следить за содержанием и качеством этих материалов, а в случае необходимости, по собственному усмотрению, без предупреждения и объяснения причин удалять или перемещать их.
 • 5.6. Администрация Сайта не может осуществлять фильтрацию контента, размещенного Пользователями с целью предотвращения нарушения авторских прав, что обусловлено огромным количеством пользователей Сайта, а также техническими возможностями изменения контента каждым из этих пользователей в очень короткий срок.

6. Итоговые положения

 • 6.1. Администрация Сайта оставляет за собой одностороннее право по своему усмотрению, изменять, модифицировать, добавлять или удалять положения условий, изложенных в настоящем Соглашении без уведомления. Изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции Соглашения на Сайте. Регистрация на Сайте автоматически означает согласие Пользователя с положениями настоящего Соглашения, а также с необходимостью их соблюдения. Незнание правил не освобождает от необходимости их выполнения. Использование возможностей Сайта после внесения изменений в настоящее Соглашение, считается автоматическим согласием с внесенными изменениями.
 • 6.2. Администрация Сайта оставляет за собой право по собственному усмотрению и без предварительного уведомления или каких-либо ограничений, может прекратить, модифицировать или изменить оформление Сайта, его содержание, список сервисов, изменять и (или) дополнять используемые скрипты, программное обеспечение, сервисные приложения и другие объекты, которые используются или хранятся на Сайте, а так же любую рубрику, услугу или какой-либо аспект Сайта, включая, но не ограничиваясь следующим: (I) ограничение времени доступа на Сайт; (II) ограничение количества разрешений на использование функциональных возможностей Сайта; (III) ограничение или прекращение права любого Пользователя на использование Сайта и/или каких-либо услуг Сайта; (IV) ограничения или какие-либо изменения каких-либо услуг, доступных на сайте. Любое прекращение, аннулирование или изменение доступа Пользователя или использования Сайта, может быть осуществлено без предварительного уведомления.
 • 6.3. В случае несоблюдения условий настоящего Соглашения, Администрация Сайта оставляет за собой право немедленно приостановить посещение Пользователем Сайта и/или ограничить любой последующий доступ к Сайту (или его части) со стороны Пользователя. Администрация Сайта не несет ответственности перед Пользователями или любой третьей стороной за прекращение или аннулирование доступа Пользователя или использования Сайта.
 • 6.4. Сайт не несет ответственность за размещаемые на Сайте материалы и комментарии и информацию.
 • 6.5. Администрация Сайта всегда готова принять к сведению пожелания и предложения любого пользователя Сайта относительно работы Сайта.
 • 6.6. Ответственность за сообщения и другой Контент на Сайте несет Пользователь, который их разместил. С момента размещения своего Контента на Сайте, Пользователь передает администрации Сайта право делать копии своего Контента с целью его публикации и хранения на Сайте. Кроме того, Пользователь безвозмездно предоставляет администрации Сайта неисключительное право на его использование (воспроизведение, копирование, переработку, перевод и др. способы использования).
 • 6.7. Все предложения, намерения, утверждения и любые прочие заявления не могут рассматриваться как публичная оферта.
 • 6.8. Статьи, новости, комментарии, отзывы, фото, любая другая информация, размещенные на данном Сайте, не являются рекомендацией к действию и не могут рассматриваться в качестве побуждения к осуществлению активных действий.
 • 6.9. Копирование материалов, размещенных на этом Сайте, возможно исключительно при условии указания ссылки на него.
 • 6.10. Администрация Сайт обеспечивает функционирование Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов. Сайт не гарантирует, что доступ к его возможностям и услугам будет непрерывным, а также отсутствие каких-либо ошибок или сбоев в его работе, вследствие которых может быть утеряна опубликованная Пользователями информация или какая-либо ее часть.
 • 6.11. Сайт не несет ответственности перед Пользователем или третьей стороной за прямой, косвенный или какой-либо иной ущерб, вследствие временной неработоспособности Сайта из-за плановых или внеплановых технических и профилактических работ, а также в связи со скачиванием материалов с Сайта или по ссылкам, размещенным на Сайте, техническими сбоями интернет-провайдеров, компьютерных сетей, сервисов; в связи с противоправными действиями третьих лиц или действиями непреодолимой силы; а также, нанесенный, вследствие невозможности получения Пользователем доступа к Сайту, в том числе из-за вирусов, предположительно, полученных путем использования Сайта, также вследствие использования какой-либо информации или материалов, доступных на Сайте, независимо от типа претензии или характера основания иска.
 • 6.12. Сайт, его оформление, контент, сервисы, скрипты, приложения представляются по принципу «как есть». Сайт не обеспечивает гарантий, явных и подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми гарантиями точности, надежности права собственности, товарного состояния, отсутствия нарушения прав пригодности для определенной цели или любых других гарантий, представленных в устной или в письменной форме, в электронном виде, включая, но не ограничиваясь точностью или полнотой содержания любого материала, статьи или информации.
 • 6.13. Сайт или его представители не несут ни при каких обстоятельствах ответственность перед Пользователем или перед третьими лицами за любой косвенный, случайный, неумышленный ущерб, включая упущенную выгоду или потерянные данные, вред чести, достоинству, деловой репутации, вызванный в связи с использованием Сайта или иных материалов, к которым Пользователь или иные лица получили доступ с помощью Сайта, включая случаи, когда администрация Сайта предупреждала или указывала на возможность причинения такого вреда.
 • 6.14. Администрация Сайта имеет право распоряжаться статистической информацией, связанной с функционированием Сайта.
 • 6.15. Администрация Сайта имеет право направлять Пользователю информацию о развитии Сайта и его сервисов, а также рекламировать собственную деятельность и услуги.
 • 6.16. Администрация Сайта не несет ответственность по договорам, которые заключил Пользователь с третьими лицами.
 • 6.17. Пользователи используют Сайт только разумным и законным образом, воздерживаясь от поведения, которое представляет собой уголовное преступление или может повлечь за собой гражданскую ответственность, а также воздерживаясь от нарушения какого-либо закона или нормативного акта, предусмотренных действующим законодательством Украины.
 • 6.18. Сообщения в интерактивных разделах Сайта не являются частными. Любая информация и материалы, которые предоставляются Пользователями, регулируется политикой конфиденциальности Сайта, которая доступна в любое время в нижней части любой страницы на Сайте.
 • 6.19. Регистрация на Сайте автоматически означает согласие Пользователя на отказ от каких-либо претензий, в том числе судебных исков, требований, а также отсутствие обязательств перед Пользователем у Сайта и представителей Сайта, которые могут возникнуть вследствие использования Пользователем материала, полученного на Сайте, или полученного вследствие нарушения Пользователем настоящего Соглашения.
 • 6.20 Сайт не может дать каких-либо гарантий касательно результатов использования продуктов или продукции, которые упоминаются в контенте, размещенном на Сайте, а также гарантий касательно корректности, точности, надежности Контента.
 • 6.21. В случае возникновения противоречий какого-либо из положений настоящих Соглашения действующему законодательству Украины, положения действующего законодательства Украины имеют приоритетную силу, при этом все остальные положения настоящих Соглашения остаются действительными.
  По всем вопросам, связанным с работой Сайта и размещением информации на Сайте, связывайтесь с администрацией Сайта.

 

Цей матеріал вперше опубліковано на сайті posteat.ua та є його інтелектуальною власністю.